آزمون چند گزینه ای (سوالات تصادفی)

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
1
سوالات
0
تعداد پاسخ موردنیاز
3
حداکثر دور
3
امتیاز

نظرات